ประวัติความเป็นมา

อำเภอเมืองอุทัยธานี แต่เดิมเรียกว่าอำเภอน้ำซึมตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำสะแกกรัง บนฝั่งแม่น้ำด้านที่มีตลาดใหญ่เรียกว่า “ตลาดสะแกกรัง” ขึ้นอยู่กับจังหวัดชัยนาท สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3  ได้โปรดเกล้าแต่งตั้งให้พระยาอุไทยธานี  (เสือ พยัคฆ์วิเชียร) ซึ่งเป็นชาวกรุงเทพมาดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองอุทัย ในปี พ.ศ. 2376 แต่กลัว ไข้ป่าไม่กล้าขึ้นไปว่าราชการ ที่เมืองอุทัยเก่า ปัจจุบันเป็นตำบลอุทัยเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี อยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุทัยธานี  21 กิโลเมตร  ประกอบกับการเดินทางไปมาติดต่อกับนครหลวงไม่สะดวกเพราะกันดาร ต่างกับ บ้านสะแกกรัง ขณะนั้นอยู่ในเขตเมืองชัยนาท เป็นชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์  มีการคมนาคมสะดวกเพราะมีแม่น้ำสะแกกรังไหลผ่าน จึงขอพระราชานุญาตว่าราชการและตั้งบ้านเรือนที่บ้านสะแกกรัง ตำบลสะแกกรัง  จนถึง พ.ศ.2435 และใน พ.ศ.2464 กระทรวงมหาดไทยจึงได้โอนตำบลสะแกกรังที่ขึ้นอยู่กับจังหวัดชัยนาทมาขึ้นกับอำเภอน้ำซึม ต่อมาขุนปาลวัฒนวิไชย (เหมือน ปาลวัฒน์วิไชย) นายอำเภอน้ำซึมได้เสนอขอเปลี่ยนชื่อเป็น     อำเภอเมืองอุทัย เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อเสียงอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี  และกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนชื่ออำเภอน้ำซึม เป็นอำเภอเมืองอุทัยธานี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2482 เป็นต้นมา